رفع مسئوليت
آریـا وب تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي (از قبيل از دست رفتن اطلاعات و …) مسئولیتی ندارد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)، نقض توافقنامه و رويه هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشتري در استفاده از محصولات و يا خدمات آریـا وب و يا به هر علتي سبب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، هرچند آریـا وب احتمال چنين خسارتي را گوشزد نموده است. در برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت آریـا وب محدود به قانون مي گردد. مشتري موافقت مي كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط آریـا وب در برابر خسارات احتمالي، بيش از كل مقدار پرداختي به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.